EN Vastgoed Advies

Procedure omgevingsvergunning aanvraag gemeente

De gemeente toetst de omgevingsvergunning voor een bouwwerk op de volgende elementen:

  • Het bestemmingsplan;
  • De welstandsnota;
  • De monumentenwet;
  • De bouwverordening;
  • Het bouwbesluit.

Termijn besluitvorming gemeente
Binnen de omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag een beslissing moet nemen over de aanvraag:

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Het bevoegd gezag kan ook besluiten om de beslissing aan te houden. De aanvraag komt dan in de status ‘Aanhouden beslissing’. De beslistermijn wordt in dat geval voor onbepaalde tijd opgeschort.

Als aan de aanvraag iets ontbreekt of niet klopt, kan het bevoegd gezag vragen om een aanvulling. De aanvraag komt dan in de status ‘Aanvulling gevraagd’ en de beslistermijn wordt opgeschort. Het bevoegd gezag brengt u op de hoogte van de aanvullingstermijn. De beslistermijn gaat weer lopen wanneer u de aanvulling indient of wanneer de aanvullingstermijn verloopt.

Heeft u vragen over een gemeente procedure, neemt u dan contact met ons op.