Privacyverklaring EN Vastgoed B.V.

Versie: augustus 2021

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, maar ook door andere partijen die door ons zijn ingeschakeld, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 met haar opvolger, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Wat is het doel van de verwerking?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen voor het verstrekken van informatie;
 • Het opvragen of uitgeven van offertes;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel;
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden zoals hierboven benoemd.

Worden uw gegevens geautomatiseerd verwerkt?
Nee. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens houdt in dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  Dat gebeurt bij EN Vastgoed B.V. niet.

Verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?
In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden, waaronder, maar niet uitsluitend derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. EN Vastgoed B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van EN Vastgoed B.V., sluit EN Vastgoed B.V. met die derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

EN Vastgoed B.V. verkoopt uw gegevens niet.

Op grond waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de wettelijke grondslagen. Op grond van de wet is het onder meer toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken bij het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst (zoals een opdrachtovereenkomst), om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar ook als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken of als de gegevensverwerking noodzakelijk is omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten
Persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten worden door EN Vastgoed B.V. verwerkt om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst dan wel om een arbeidsovereenkomst mogelijk tot stand te laten komen.

De persoonsgegevens die hiervoor gevraagd kunnen worden zijn:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door EN Vastgoed B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie, maximaal 7 jaar.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd en/of vernietigd.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zijn wij met al onze medewerkers geheimhouding overeengekomen. Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Welke rechten heeft u?

 • U mag uw persoonsgegevens inzien.
 • Als ze onjuist zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken ze te corrigeren.
 • U kunt ons ook vragen om de gegevens te verwijderen.
 • U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen en/ of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Wilt u volledig ontzorgd worden?

Neem dan vrijblijvend contact op.